.

توسعه ملی یک جاده دو طرفه است

چاپ خبر
شناسه خبر: 1335
تاریخ انتشار: 18 دی 139914:19
انقلاب  ارتباطات، مرزهای جغرافیایی دنیای کنونی پسامدرن را در نوردیده و در فرآیند حرکت خویش به صورت انفجار اطلاعات‌ تجلی وظهوریافته است.
توسعه ملی یک جاده دو طرفه است

هداپرس، فرهنگ اسکندری- درچنین کانتکست ( فضای) اجتماعی، تحقق آرمانهای توسعه ملی و دانایی محور در دستور کار کشورهای جهان معاصر قرار گرفته است.

بی تردید رفاه اجتماعی، کاهش فاصله فاحش طبقات، مبارزه بافقر، استقرار نظام مردمسالاری، توسعه وگسترش نهادهای مدنی، آزادی های مشروع در حوزه بیان ومطبوعات،حقوق شهروندی، برابری حقوق زنان ومردان و گسترش فرهنگ عمومی بویژه در زمینه قانونمداری و احترام به حقوق یکدیگر بعنوان محور های اصلی شاخص های توسعه ملی شمرده شده اند.

دانشمندان عرصه مدیریت علمی براین باورند که تحقق آرمانهای توسعه ملی ودانایی محور تنها با حضور اندیشمندان مدیریت علمی میسر خواهد شد. اما نگارنده علاوه برآن، همچنین براین عقیده است که اجرای شاخصهای توسعه ملی تنها با حضور نهادهای مدنی قدرتمند بویژه احزاب فراگیر در کنار مدیربت علمی و همچنین در پرتو توسعه انسانی عملیاتی خواهدشد.

باید در این باره توجه داشت تحقق شاخصهای توسعه ملی بمثابه جاده دوطرفه می باشد که یک طرف آن سیاست های راهبردی دولت ها در راستای سمتگیری توسعه ای آنها قرار دارد و سوی دیگر مقوله توسعه انسانی است که باید بموازات یکدیگر در کشور شکل گیرد.

در نتیجه ماباید یاد بگیریم:

۱_بعنوان انسان دموکرات  ضمن احترام به نظرات , آراء واندیشه های یکدیگر، نقدپذیر نیزباشیم

٢-محیط زیست را هرگز آلوده نکنیم

٣- ادب را در روابط اجتماعی و فردی سرلوحه رفتار خویش قرار دهیم

۴-_به همدری وهمیاری اجتماعی  در گستره جامعه بپردازیم

۵-از رفتار خشونت آمیز پرهیز نماییم

۶_ آزادی و رفاه خود را در سلب آزادی و رفاه دیگران جستجو نکنیم

٧_ قانونمندی را در دستور کار خویش قرار دهیم

٨-از زن ستیزی دوری کنیم وبه برابری حقوق زن و مرد پای بند باشیم

٩-از قومیت گرایی افراطی بپرهیزیم

١٠_ از خرافات واندیشه های ارتجاعی فاصله گیریم

١١-بهداشت عمومی را رعایت نماییم

١٢-در باره دیگران شتابزده داوری نکنیم

١٣-اخلاق حرفه ای را در روابط شخصی و اجتماعی مورد توجه قرار دهیم

١۴-میزان را درک کنیم و از افراط وتفریط گریزان بوده و اهل مطالعه وکسب اطلاعات باشیم

١۵_ به انسان حق جو و عدالت محور بدل شویم …..

بسیاری مسایل وموارد فراوان دیگری نیز وجود دارند که در دوره گذار بسوی توسعه بعنوان ملت در کنار دولت باید در راستای توسعه انسان فرا بگیریم.

در آن صورت  به ظهور مدیران بعنوان منابع انسانی توسعه یافته از متن جامعه ای که انسان توسعه یافته در آن موج میزند و تحقق شاخصهای دوران توسعه ملی  همه جانبه و دانایی محور می توانیم امیدوار باشیم.

بنابراین یکی از رسالت های مهم وشاخص نخبگان جامعه از جمله روشنفکران، استادان، نویسندگان و هنرمندان آموزگاری و انتقال شاخصهای توسعه به متن جامعه ومردم در دوره گذار می باشد.

بیشتربخوانید:

 مفهوم صندوق توسعه ملی به زبان ساده – اقتصاد برتر

 

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.