آموزش

شرح وظائف واحد آموزش شعبه استانی حزب
۱- بررسی و تعیین نیازهای آموزشی شعب حزب در استان و اعلام آن به واحد آموزش مرکز
۲- برنامه ریزی آموزشی برای تمامی رده های حزب در سطح استان
۳- اخذ برنامه های آموزشی شعب ، واحدها و کمیته ها از واحد آموزش مرکز
۴- اخذ منابع آموزشی مورد نیاز دوره های پیش بینی شده از واحد آموزش مرکز
۵- برنامه ریزی برای ترویج برنامه های حزب جهت جذب افراد مستعد و توانمند
۶- تهیه و تدوین متون آموزشی برای بولتن ها، نشریات و وبگاه های اطلاع رسانی حزب در سطح استان
۷- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی در شعب حزب
۸- بررسی و تأیید صلاحیت مدرسان دوره های آموزشی با توجه به آیین نامه نحوه گزینش آنها
۹- ارائه گزارش های ادواری به رئیس شعبه استانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی
۱۰- ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی برای استفاده از ظرفیت های این مراکز جهت آموزش اعضای حزب
۱۱- بررسی عملکرد سایر احزاب و تشکل های سیاسی فعال در منطقه و استخراج روش های کاربردی از تجارب آنها در جهت اثربخشی آموزش اعضاء
۱۲- طراحی مسابقات فرهنگی و مناسبتی در جهت آموزش تحزب و رفتار حزبی