امور شعب

شرح وظائف کمیته امور شعب شهرستانی حزب
۱- کسب اطلاع از وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و …. شهرستانها بطور مستمر با همکاری ارکان شعب و ایجاد آرشیو شهرستانها و جمع آوری و تهیه گزارشهای ادواری و موردی به کمک ارکان حزب بر اساس فرمهای مشخص تهیه شده توسط واحد تشکیلات
۲- پیشنهاد افراد مناسب جهت عضویت در شوراهای شعب شهرستانها به کمیته تشکیلات و پیگیری تشکیل آن
۳- پیگیری تشکیل واحدها و کمیته ها در سطح شعب شهرستانی
۴- برقراری ارتباط مستمر با شوراهای شعب شهرستانها و ابلاغ آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با شعب به آنها
۵- بازدید ادواری از شعب و شرکت در جلسات شورای شعب به منظور نظارت بر عملکرد آنها و کسب اطلاع از نحوه فعالیت و بررسی مسایل و مشکلات آنها
۶- ابلاغ سیاستها، برنامه ها و نظرات حزب به شوراهای شعب شهرستانی در مورد فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی در شعب
۷- بررسی و اظهار نظر در مورد برنامه های سیاسی و اجرایی شعب در چارچوب سیاستها و برنامه های حزب
۸- بررسی و اظهار نظر در مورد بودجه تشکیلاتی و کنترل درآمدها و هزینه های کلیه ارکان حزب در شعب و ارایه گزارش آن به کمیته پشتیبانی و مالی شعبه استانی
۹- دریافت پیشنهادها و نظرات شوراهای شعب در کلیه زمینه های فعالیت حزب و مسایل تشکیلاتی و ارایه به ارکان مربوطه در استان
۱۰- نظارت بر نحوه فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی تمامی ارکان حزب در سطح شعب و کنترل آنها از نظر انطباق با اساسنامه، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، سیاستها، مواضع و برنامه های حزب و گزارش موارد تخلف به مراجع ذیربط
۱۱- ارزیابی عملکرد ارکان حزب در شعب شهرستانی بر طبق آیین نامه مربوطه
۱۲- ارایه گزارشها بصورت ادواری و موردی در زمینه فعالیت ها و عملکرد ارکان حزب در شعب به مراجع ذیربط
۱۳- هماهنگی و پیگیری اجرای برنامه های سراسری حزب در سطح شعب
۱۴- پیشنهاد ترمیم و یا انحلال شورای شعب به کمیته تشکیلات استان