طرح و برنامه

آیین نامه تشکیل واحد طرح و برنامه
ماده ۱: هدف از تشکیل این واحد عبارتند از:
۱- تهیه و تنظیم برنامه ها و دیدگاهها و نظرات حزب در مورد مبانی توسعه متوازن و همه جانبه و نحوه اداره امور کشور
۲- بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای عملی شدن راهبردها، برنامه ها،دیدگاهها و نظرات حزب
ماده ۲: وظایف و مأموریت های واحد طرح و برنامه بشرح زیر است:
۱- تهیه برنامه های راهبردی و ادواری
۲- بررسی، نقد و تهیه پیشنهادها و جمع بندی نظرات حزب در مورد برنامه های توسعه و اداره کشور
۳- تهیه پیش نویس لوایح و طرحها جهت ارائه به دولت، وزراء و فراکسیون های همسو در مجلس
۴- بررسی و تجزیه و تحلیل امور کلان کشور وتدوین گزارش های ارزیابی عملکرد نهادهای کشور جهت ارائه به ارکان حزب
۵- ارزیابی عملکرد مدیران ارشد کشور و انعکاس نقاط ضعف و قوت ایشان به مراجع تصمیم گیرنده و ارزیابی کننده عملکرد آنان
۶- انجام بررسی های کارشناسی و اظهارنظر در مورد سایر موضوعات مرتبط با اهداف واحد که از طریق دبیرکل یا هیأت اجرایی ارجاع می گردد.
۷- ارائه پیشنهادهای لازم در جهت تقویت نظارت عمومی و توسعه فرهنگ حزبی در بین اقشار مختلف جامعه
۸- تهیه و تدوین برنامه های مورد نیاز کاندیداهای حزب در انتخابات مختلف
۹- تهیه فرم های نظرسنجی و همچنین تحلیل نتایج آن در مورد عملکرد حزب و همچنین مسائل مطرح در فضای سیاسی کشور که از طریق دبیرکل و هیأت اجرایی اعلام می گردد.
تبصره: انجام نظرسنجی ها برعهده واحد تبلیغات و اطلاع رسانی حزب خواهد بود.