اطلاع رسانی و تبلیغات

شرح وظائف واحد اطلاع رسانی و تبلیغات استانی حزب

۱- برقراری ارتباط با رسانه های گروهی و انتشار اخبار فعالیت ها، بیانیه ها و مواضع حزب در سطح شعبه
۲- برنامه ریزی فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی عمومی در سطح منطقه
۳- اجرای پژوهش های اجتماعی همانند نظرسنجی بمنظور اطلاع از دیدگاههای عمومی درباره فعالیت های حزب در زمینه های گوناگون از قبیل مواضع، دیدگاهها، برنامه ها، عملکرد و کاندیداهای انتخابات
۴- بررسی و تهیه گزارش های ادواری از موضوعات مطرح شده در رسانه های گروهی و یا مجامع عمومی بمنظور اطلاع از اوضاع منطقه و مطلع شدن از نظرات و اظهارات آنها در خصوص حزب و ارائه آن به شورای شعبه شهرستان و استان
۵- پاسخگویی به تماس ها و مراجعات شهروندان و سؤالات و ابهامات مطرح شده در رسانه ها و یا مجامع عمومی در رابطه با عملکرد حزب
۶- برنامه ریزی و اجرای برنامه تبلیغات انتخابات مختلف
۷- تأمین مواد و لوازم تبلیغاتی و اطلاع رسانی و پیگیری و انجام امور چاپ و انتشار مواد تبلیغاتی مربوط به شعب حزب
۸- اطلاع رسانی در خصوص برگزاری جلسات، دوره های آموزشی، برگزاری همایش ها و سایر امور مرتبط با فعالیت شعب حزب
۹- پیگیری و اجرای گردهمایی های شهرستانی، استانی و سراسری حزب