کمیته تشکیلات

شرح وظائف واحد تشکیلات مرکز

۱- تهیه نمودار سازمانی حزب جهت تصویب در شورای مرکزی
۲- تهیه شرح وظایف ارکان حزب جهت تصویب در مراجع پیش بینی شده در اساسنامه
۳- تهیه و اصلاح تمامی آیین نامه ها و دستور العمل های ذیربط جهت تصویب در مراجع مربوطه
۴- ارزشیابی و اعلام نظر در رابطه با رده های عضویت حزب مطابق آیین نامه عضویت
۵- پیشنهاد ایجاد واحدها ، کمیته ها و شاخه های جدید ، ادغام و یا انحلال آنها
۶- ایجاد سیستم اطلاعاتی متمرکز در مورد مشخصات تمامی اعضای حزب
۷- بررسی و پیشنهاد تنزل رده عضویت یا لغو عضویت اعضاء حزب مطابق آیین نامه انضباطی
۸- بررسی و تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی جهت عضویت در شورای شعب و اعلام آن به رئیس هیأت اجرایی
۹- بازنگری و پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی حزب بمنظور بهبود عملکرد و حرکت به سمت چابک سازی تشکیلات حزب
۱۰- بررسی و اعلام نظر و ارائه راهکار و پیشنهاد در خصوص موارد ارجاعی از جانب دبیرکل و رئیس هیأت اجرایی