آشنایی با اساسنامه

چاپ خبر
شناسه خبر: 973
تاریخ انتشار: 12 آبان 139812:04

باسمه تعالی
اساسنامه حزب همبستگی دانش آموختگان ایران

فصل اول : کلیات

ماده ۱ : حزب همبستگی دانش آموختگان ایران تشکلی است که به استناد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و آئین نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود.عنوان اختصاری حزب «هدا » می باشد.

ماده ۲ : محدوده جغرافیایی فعالیت کشوری می باشد.

ماده ۳ : مرکز اصلی حزب در : تهران، بزرگراه شهید نواب صفوی، حدفاصل میدان جمهوری اسلامی و خیابان آزادی، کوچه گلچین، پلاک ۱۲ است و در صورت لزوم می تواند پس از رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰در استانها شعبه و در شهرستانها با اطلاع فرمانداری دفتر ایجاد نماید.

تبصره ۱: نشانی دفتر مرکزی و شعب و دفاتر و تغییرات بعدی آنها به اطلاع وزارت کشور خواهد رسید در غیر این صورت استناد به آن معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲: دفتر مرکزی و شعب استانی و دفاتر شهرستانی حزب نمی تواند در اماکن دولتی و مسکونی استقرار یابد.

ماده ۴ : حزب التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام می دارد.

فصل دوم : عضویت

ماده ۵: شرایط عضویت :

۱ـاعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

۲ـ تابعیت ایرانی

۳ـ پذیرش مفاد مرامنامه و اساسنامه

۴ـ عدم سوء پیشینه کیفری موثر

۵-عدم انطباق متقاضی عضویت با اوصاف مقرر در ماده ۵ قانون

۶- سن حداقل ۱۸ سال تمام

تبصره : با توجه به تبصره ماده ۶ قانون احزاب عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

ماده ۶ : انواع عضویت :

۱- عضو حزب : داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می باشد.

۲- عضو موثر حزب: اعضای هیات موسس، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی اعضای موثر حزب می باشند.

تبصره : عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

ماده ۷ : خاتمه عضویت در موارد زیر امکان پذیر است :

۱ـ استعفاء بصورت کتبی

۲ـ اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا حداقل اعضای اصلی حزب و تصویب مجمع عمومی

۳ـ فوت

۴ـ احراز انطباق وضعیت عضو حزب با موارد مذکور در ماده ۵ قانون

۵ـ حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

۶-از دست دادن هریک از شرایط عضویت مندرج در ماده ۵ اساسنامه

فصل سوم : تشکیلات و ارکان

ماده۸ : ارکان حزب عبارتند از :

۱ـ هیات موسس

۲-مجمع عمومی

۳ـ شورای مرکزی

۴ـ دبیرکل

۵ـ بازرسان

۶ـ مسئولین شعب استانی

ماده ۹ : هیأت مؤسس اشخاص حقیقی می باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می نمایند و دارای اختیارات زیر می باشند :

۱ـ انجام کلیه مقدمات تأسیس

۲ـ دعوت برای برگزاری مجمع عمومی مؤسس برای تأسیس تشکل حداکثر ۶ ماه پس از صدور مجوز تأسیس حزب

۳- برگزاری مجمع عمومی موسس و تاسیس دفاتر رسمی مطابق ماده ۶ قانون و ارائه اسناد مربوطه به کمیسیون

تبصره : هیأت مؤسس دارای رئیس ، نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

ماده ۱۰ : مجمع عمومی بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می شود. حدنصاب رسمیت مجمع عمومی در نوبت اول نصف بعلاوه یک اعضای حزب می باشد.نصاب تصمیم گیری در مجمع نصف بعلاوه یک حاضران می باشد.

تبصره ۱: مجمع عمومی عادی سالی یکبار و حداقل یکماه قبل از پایان دوره مسئولیت شورای مرکزی یا بازرسان برگزار می شود . مجمع عمومی فوق العاده در موارد لزوم و با پیشنهاد اعضای شورای مرکزی یا اعضای حزب با دستورکار انحلال حزب، اصلاح مرامنامه و اساسنامه و عزل اعضای شورای مرکزی وفق مفاد اساسنامه برگزار می شود.

تبصره ۲: در صورتی که مجمع عمومی عادی در نوبت اول به حدنصاب نرسد مجمع عمومی نوبت دوم حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه بعد تشکیل خواهد شد. مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از ا عضای حزب رسمیت می یابد و اعتبار تصویب هر موضوعی در آن مانند مجمع عمومی نوبت اول خواهد بود.

تبصره ۳: دعوت برای شرکت در مجمع عمومی از طریق اعلان در روزنامه کثیر الانتشار یا دعوت کتبی یا روش های نوین ارتباطی صورت می گیرد. آگهی تشکیل مجمع عمومی نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد. دستور جلسه مجمع عمومی بایستی بطور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.

تبصره ۴ : حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی مراتب باید به صورت کتبی به کمیسیون اعلام تا نماینده ای جهت نظارت اعزام شود.

تبصره ۵ : مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس ، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در مجمع عمومی انتخاب می شوند، اداره می شود. هیأت رئیسه مجمع عمومی اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری مجمع عمومی را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ۶ : در صورتی که دبیرکل و شورای مرکزی درمهلت مقرر اقدام به برگزاری مجمع عمومی ننماید هیأت بازرسی اقدام به دعوت برای برگزاری آن خواهد نمود . در صورت عدم اقدام هیأت بازرسی اعضای حزب می توانند هیأتی را برای برگزاری مجمع عمومی تعیین نمایند . اقدامات مذکور بایستی با هماهنگی قبلی کمیسیون صورت گیرد .

ماده ۱۱: مجمع عمومی دارای وظایف زیر می باشد :

۱ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی ، دبیرکل و بازرسان برای مدت ۲ سال

۲ـ قبول استعفاء یا عزل اعضای شورای مرکزی و دبیرکل

۳ـ تصویب انحلال حزب و انتخاب هیأت تصفیه با رعایت فصل ششم اساسنامه

۴ـ تغییر در مرامنامه و اساسنامه حزب با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی

۵ـ تعیین خط مشی کلی و تصویب راهبردها و برنامه های کلان حزب

۶ـ استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی و بازرسان و بررسی عملکرد حزب در دوره گذشته

۷ـ استماع گزارش دبیرکل از روند فعالیت

۸ـ تصویب قطعنامه پایانی مجمع عمومی

۹ـ تصویب آئین نامه نحوه اداره مجمع عمومی با پیشنهاد شورای مرکزی

۱۰ـ تصویب ترازنامه و بودجه سالانه حزب

۱۱ـ تعیین میزان حق عضویت سالانه

۱۲ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده حزب

تبصره ۱ : حزب موظف است تغییرات مرامنامه؛ اساسنامه ؛ شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسین و صورتجلسه برگزاری مجامع عمومی خود را به کمیسیون ارسال نماید و هرگونه تغییر در مرامنامه ، اساسنامه و ارکان حزب در صورتی معتبر است که به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

تبصره ۲ : عزل دبیرکل و اعضای شورای مرکزی بنا به پیشنهاد بازرسین یا درخواست اعضای حزب و با اطلاع قبلی کمیسیون در دستور کار مجمع عمومی قرار می گیرد. و باید به تصویب اعضای مجمع عمومی برسد. در صورت عزل اعضای شورای مرکزی ،اعضاء علی البدل به ترتیب آراء جایگزین اعضاء معزول می شوند ودر صورت عدم تکمیل تعداد اعضای شورای مرکزی ، مجمع عمومی برای مدت باقی مانده از دوره قانونی ، اقدام به انتخاب اعضای جدید برای شورای مرکزی خواهد نمود. اعضایی که از سوی مجمع عمومی از عضویت در شورای مرکزی عزل شده اند نمی توانند داوطلب عضویت در شورای مرکزی جایگزین شوند.

تبصره ۳ : حزب گزارش و مصوبات مجمع عمومی را جهت رسیدگی به کمیسیون ارسال خواهد نمود .

ماده ۱۲ : شورای مرکزی :

شورای مرکزی متشکل از ۲۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند. شورای مرکزی مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را برعهده دارد.

تبصره ۱ : در صورت فوت ، استعفا و یا عزل هر یک از اعضای شورای مرکزی به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد.

تبصره ۲ : جلسات شورای مرکزی حداقل هرماه یک بار و با حضور اعضای اصلی برگزار می شود و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود. عدم حضور هر یک از اعضا در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب بدون عذر موجه ( با تشخیص شورای مرکزی ) در حکم استعفا از شورای مرکزی محسوب شده و به ترتیب اعضای علی البدل جایگزین خواهند شد. اعضای علی البدل می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند .

تبصره ۳ : انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از پایان دوره تصدی ، انتخابات شورای مرکزی جدید را با هماهنگی کمیسیون برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن کمیسیون اعلام نماید.

تبصره۴ : نحوه تأسیس وفعالیت شعب استانی و دفاتر شهرستانی بوسیله آئین نامه ی داخلی حزب که در چارچوب قوانین و مقررات به تصویب شورای مرکزی می رسد تعیین خواهد شد.

ماده ۱۳: اختیارات و وظایف شورای مرکزی :

۱ـ انتخاب ، قبول استعفاء و عزل اعضای دفتر سیاسی حزب

۲- انتخاب ، قبول استعفاء و عزل اعضای هیأت اجرایی ( مسئولین واحدها )

۲ـ تدوین سیاستهای کلان ( در چارچوب مرامنامه و اساسنامه ) و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب

۳ـ پیشنهاد آئین نامه ها و دستورالعمل های حزب به مجمع عمومی برای تصویب

۴ـ نظارت برعملکرد هیأت اجرایی

۵ـ موافقت با تأسیس شعب استانی و دفاتر شهرستانی

۶ـ پیگیری مصوبات مجمع عمومی

۷ـ پذیرش عضویت اعضای جدید

۸ـ پیشنهاد میزان حق عضویت سالانه به مجمع عمومی

۹ـ پیشنهاد اصلاح و تغییر در مرامنامه یا اساسنامه به مجمع عمومی

۱۰ـ تصویب تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و تدوین شرح وظایف و اختیارات آنان

۱۱ـ پیشنهاد انحلال حزب

۱۲ـ ‌تصمیم گیری درخصوص پیشنهاد برگزاری هرگونه راهپیمایی و تجمع

تبصره: برگزاری هر گونه تجمع و راهپیمایی پس از اخذ مجوز مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۴ : دبیر کل عالی ترین مقام اجرایی حزب است که منتخب مجمع عمومی بوده و از بین اعضای شورای مرکزی با رأی اکثریت نسبی اعضای مجمع برای مدت ۲ سال انتخاب می شود و ریاست شورای مرکزی را بعهده دارد.

وظایف و اختیارات دبیرکل به شرح زیر است :

۱ـ‌ اداره جلسات شورای مرکزی و اعلام دستور جلسه آن به اعضاء

۲ـ پیگیری مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر اجرای آن

۳ـ ارائه گزارش سالیانه عملکرد حزب به مجمع عمومی

۴ـ‌ پیشنهاد انتخاب ، قبول استعفا و عزل اعضای هیأت اجرایی به شورای مرکزی و صدور احکام مربوطه

۵ـ دعوت به برگزاری مجمع عمومی در موعد مقرر و اجرای مصوبات آن

۶ـ حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول حزب

۷ـ افتتاح و رسیدگی به حسابهای حزب و پرداخت دیون و وصول مطالبات

۸ـ اقامه دعوی از طرف حزب و یا دفاع نسبت به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه حزب در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

۹ـ پیشنهاد ایجاد تشکیلات و واحدهای مورد نیاز و شرح وظایف آنها به شورای مرکزی

۱۰ـ انتشار بیانیه ها و موضعگیری در خصوص مسائل و جریانهای مختلف کشور از طرف حزب

۱۱ـ پاسخگویی به کلیه تصمیمات، اقدامات و عملکرد حزب

تبصره ۱: یکی از اعضای شورای مرکزی به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی بعنوان قائم مقام دبیرکل تعیین می گردد تا در غیاب وی وظایف او را انجام دهد .

تبصره ۲ :دبیرکل گزارش مجموعه اقدامات و فعالیتهای حزب را در پایان هر سال شمسی جهت بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰ قانون قرار خواهد داد.

ماده ۱۵ـ بازرسان :

بازرسان از ۳ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل از افرادی که آشنا به امور بازرسی می باشند تشکیل شده که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند. بازرسان می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای مرکزی شرکت نمایند.

بازرسان دارای وظایف زیر می باشند :

۱ـ نظارت بر عملکرد شورای مرکزی و دبیرکل

۲- نظارت بر عملکرد کمیته ها و واحدهای اجرایی حزب

۳ـ بررسی کلیه دفاتر ، اسناد و اوراق مالی حزب و ارائه گزارش آنها به مجمع عمومی

۴ـ رسیدگی به گزارشهای واصله درخصوص تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی

۵ـ بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه حزب

۶ـ ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به مجمع عمومی

۷ـ بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی ( مالی و غیر مالی )

تبصره ۱ : اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی درجه یک از هر طبقه آنان نمی توانند به عنوان بازرس حزب انتخاب گردند.

تبصره ۲ : بازرسان نمی توانند در هیچیک از ارکان دیگر تشکل مسئولیت داشته باشند.

تبصره ۳ : کلیه اسناد و مدارک حزب اعم از مالی و غیرمالی در صورت درخواست بازرسان بدون قید و شرط باید بوسیله شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس آنان قرار گیرد.

ماده ۱۶ : مسئولین شعب استانی:

حزب می تواند در صورت لزوم جهت گسترش فعالیت ها و اقدامات خودبا کسب مجوز از کمیسیون در استانها شعبه تاسیس نماید.

تبصره ۱: مسئول شعبه استانی حزب به پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای مرکزی انتخاب می گردد.

تبصره ۲: مسئولین شعب استانی می بایست در استان محل تاسیس شعبه مربوطه سکونت داشته باشد

ماده ۱۷ : هیأت اجرایی :

هیأت اجرایی متشکل از مسئولین واحدهای اجرایی می باشد که از بین اعضای حزب توسط دبیرکل انتخاب خواهند شد و وظایف زیر را بعهده دارند :

۱ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای مرکزی و موارد ارجاعی از سوی دبیرکل

۲ـ برنامه ریزی و اداره امور اجرایی مربوطه و گزارش نوبه ای آن به دبیرکل

۳ـ فراهم آوردن زمینه برگزاری مجمع عمومی پس از تصویب شورای مرکزی

۴ـ واحدهای اجرایی عبارتند از : تشکیلات، آموزش، تبلیغات و اطلاع رسانی، امور مالی و پشتیبانی، حقوقی ، امور شعب و …

تبصره : حزب می تواند در صورت صلاحدید و پس از تصویب شورای مرکزی ، نسبت به تشکیل واحدهای جدید اقدام نماید.

فصل چهارم : نحوه ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

ماده ۱۸ : علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیرکل موارد زیر را به کمیسیون ماده ۱۰احزاب ارسال می نماید:

۱ـ گزارش برگزاری مجامع عمومی و گزارش دبیرکل به آن

۲ـ کلیه بیانیه ها ، اطلاعیه ها و بولتن ها

۳ـ یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب ارکان

۴ـ گزارش بازرسان

۵ـ گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به موجب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برگزار می شود.

۶ـ گزارش اجمالی اقدامات مربوط به انتخابات و نتایج حاصله

۷ـ گزارش تعداد اعضای حزب و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه

۸ـ اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

فصل پنجم : منابع مالی و درآمدی

ماده ۱۹ : منابع مالی حزب عبارتنداز:

الف) حق عضویت اعضاء

ب) کمک ها و هدایای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی

ج) وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت ،اهداف و اساسنامه

د) کمک ها و یارانه های دولتی

تبصره (۱): حزب هیچگونه اشتغال به عملیات تجاری ، اعتباری و انتفاعی نخواهد داشت .

تبصره (۲): دریافت هرگونه کمک مالی خارجی ممنوع می باشد.

تبصره (۳):هر گونه استفاده حزب از منابع و امکانات دولتی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می باشد.

ماده ۲۰ : کلیه اسناد مالی و اوراق تعهد آور به امضاء مسئول واحد امور مالی و دبیرکل و مهر حزب معتبر خواهد بود.

ماده ۲۱ : کلیه در آمدها ، منابع ، مصارف و هزینه های حزب در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی برای بررسی در اختیار کمیسیون ماده ۱۰احزاب قرار می گیرد..

تبصره ۱ : سال مالی حزب منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.

تبصره ۲ : کلیه درآمدها و وجوه حزب در حساب مخصوصی بنام حزب نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می شود.

فصل ششم :خاتمه فعالیت:

ماده۲۲ : فعالیت حزب در موارد زیر خاتمه می یابد :

انحلال طبق اساسنامه و اعلام به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
حکم دادگاه صالح مبنی بر انحلال
توقیف پروانه فعالیت از سوی کمیسیون ماده ۱۰
تبصره ۱ : بدیهی است فعالیت حزب پس از رفع توقیف پروانه از سرگرفته خواهد شد.

تبصره۲ : در صورت توقیف پروانه فعالیت حزب اجازه هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت.

ماده ۲۳ : اصل بر فعالیت مستمر حزب می باشد با این وجود در صورت پیشنهاد اعضای شورای مرکزی و تصویب دو سوم اعضاء مجمع عمومی و پس از تصویب کمیسیون ماده ۱۰ حزب منحل خواهد شد.

تبصره(۱):در صورت انحلال حزب امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده کمیسیون و نماینده دادستان محل انجام می شود.

تبصره(۲):هر نوع فعالیت با عنوان حزب پس از انحلال ممنوع می باشد.

فصل هفتم : سایر مقررات:

ماده ۲۴ : : مکاتبات رسمی حزب با امضای دبیرکل و یا قائم مقام وی و با مهر حزب انجام می شود.

دبیرکل در حفظ سربرگ ، مهر و نماد حزب دارای مسئولیت قانونی می باشد.

ماده ۲۵ : اقداماتی که در مرامنامه و اساسنامه پیش بینی شده و نیاز به کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد ، پس از کسب مجوز مربوطه قابل اجرا می باشد.

ماده ۲۶ : حزب موظف است در صورتی که در زمان انتخابات یا غیر آن با دیگر احزاب دارای پروانه فعالیت در مورد نامزد یا نامزدهای انتخاباتی یا موارد دیگر ائتلاف نماید مسئولیت آن را پذیرفته و مراتب را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ برساند.

ماده ۲۷ : تاسیس هر گونه شعبه و دفتر خارج از کشور ممنوع است.

ماده ۲۸ : مرامنامه و اساسنامه حزب پس از صدور پروانه فعالیت به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود.

این اساسنامه در ۷ فصل ۲۸ ماده و ۳۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ به تصویب هیأت مؤسس و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ به تأیید کمیسیون ماده ۱۰قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی رسید.

آزمون هاوضعیت

برچسب ها:

دیدگاه خود را ارسال کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند.