پست هاي تگ شده "سازمان امنیت فدرال روسیه"

به اتهام جاسوسی برای آمریکا؛

ماموران امنیتی روسیه بازداشت شدند

سه تن از کارمندان سازمان امنیت فدرال روسیه به اتهام خیانت بازداشت شدند.

1395/11/13